Klass/ämneslärare & mentorer

cropped-procademy_logo.gif

Forskningen är samstämd i att ett kännetecken för god undervisning är att den har ett tydligt syfte, är välorganiserad och planerad.

Skolinspektionens sammanställning av forskningsresultat för framgång i undervisningen (2010), har visat att goda relationer mellan lärare och elever och höga förväntningar från lärarens sida, på samtliga elever, är av stor betydelse.

Framgångsrika lärare är tveklöst ledare i klassrummet:                                                        

  • De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen.
  • Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper och motiverar eleverna, genom att ha ändamålsenliga förväntnigar  och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenheter.
  • De strukturerar innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt.
  • Framgångsrika lärare anger kontinuerligt målen för lärandet och syftet med olika aktiviteter.
  • De har en förmåga att uppmärksamma och underlätta framgångsrika lärandestrategier.
  • Framgångsrika lärare följer regelbundet upp att eleverna förstår det innehåll som behandlas.

I forskningen lyfts alltså betydelsen av en konstruktiv, uppgiftsorienterad och målinriktad feedback till eleverna. Det är viktigt att feedbacken kommer medan eleven kan göra något åt sina studieprestationer, och att den är så tydlig att det går att förstå vad man behöver göra eller hur man kan tänka för att komma längre. Återkopplingen måste skilja mellan person och prestation.

Resultatet blir en miljö där läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar.

Vi skapar tydlighet i lärarens och elevens arbete genom att utveckla, träna och integrera ett arbetssätt som passar in i skolans befintliga strukturer och fungerar för både nya och erfarna lärare och elever.

I vårt arbete med klass/ämneslärare & mentorer fokuserar vi bl a på följande områden:

  • Styrkan i tydlighet.
  • Prioriteringar och Värdegrund i verkligheten.
  • Enighet med alla – myt eller verklighet.
  • Det välfungerande lärrummet – målet med arbetet.

 

 

 

 

.