Förstelärare

cropped-procademy_logo.gif

Förstelärare ska till övervägande del arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Men de ska också (enl Skolverket) arbeta med att utveckla skolans verksamhet – vilket kan se olika ut på olika skolor.

Krav som, enligt information från Lärarnas Riksförbund, måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare (eller lektor):

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Kraven utgör en miniminivå, Läs mer om kraven i förordningen SFS 2013:70

Förstelärarens arbetsuppgifter kan, utöver undervisning, ex vara:

 • stödja/ansvara för nyanställda lärare och för lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • coacha andra lärare
 • initiera pedagogiska samtal och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
 • vara huvudansvarig för ett ämne
Vi skapar tydlighet, genom att utveckla, träna och integrera ett arbetssätt som passar in i skolans befintliga strukturer och fungerar för både nya och erfarna förstelärare .

I vårt arbete med förstelärare fokuserar vi bl a på följande områden:

 • Styrkan i tydlighet.
 • Riktning, mål och prioriteringar i både vardag och helhet.
 • Försteläraren – hur leda, inspirera, engagera och motivera  mina kollegor utan formell ledarroll?
 • Det välfungerande Lärrummet – målet med arbetet.